Android共1篇
Android平台签名证书生成-百分数

Android平台签名证书生成

生成签名证书keytool -genkey -alias testalias -keyalg RSA -keysize 2048 -validity 36500 -keystore hotnetgg.keystoretestalias是证书别名,可修改为自己想设置的字符,建议使用英文字母和...